Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Stor tilfredshed med onlineforløb for pårørende 

Som en del af projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” har Ulykkespatientforeningen pilottestet onlineforløbet “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Målet var af afhjælpe den svære og nogle gange usynlige rolle, som pårørende har.

Deltagerne var primært nærtstående til ulykkesramte. Pårørende til personer med anden langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse kunne også deltage.  

Feedback = redskaber og fællesskab

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har ifølge Ulykkespatientforeningen været ekstremt positive, idet 85 % af deltagerne svarer, at de har fået konkret viden om, hvordan de kan håndtere udfordringer, de oplever som pårørende. Også følelsen af ikke at være alene fremhæves.

Projektet ”Styrket livskvalitet for pårørende til ulykkesramte” er støttet af Social- og Boligstyrelsen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online” er en onlineversion af ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, der medvirker til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Forløbet giver deltagerne et netværk samt redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Dermed kan de pårørende lettere forblive raske, have et aktivt arbejdsliv og fortsætte med at hjælpe deres nærtstående.

Ved at udbyde indsatsen online, kan man hjælpe pårørende, som har svært ved at deltage i forløb udenfor hjemmet og derfor fravælger det. Fravalg kan s fx skyldes egen sygdom, transporttid eller job- og familiære forpligtelser. Det kan også bunde i, at man er omsorgsgivende for en nærtstående, som ikke kan være alene.

Evalueringen kan læses HER

For yderligere info
Kontakt projektleder Esther Lind Stokkebæk, els@sundkom.dk, tlf. +45 2388 4801 /  +45 3547 5741

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsministeriet har yderligere forlænget sin støtte til kommuner, som ønsker at udbyde mestringsforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Støtten er målrettet det gruppebaserede forløb for voksne pårørende og omfatter også pladser på online og e-læringsforløb.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har fokus på den pårørendes situation. Indsatsen øger blandt andet den pårørendes trivsel og reducerer risikoen for langvarig stress og depression.

Over halvdelen af landets kommuner har allerede modtaget støtte og tilbyder nu deres pårørende hjælp gennem dette evidensbaserede kursus.

Kommuner, som endnu ikke har modtaget støtte, kan med forlængelsen- frem til udgangen af 2023 – få tildelt følgende ydelser og økonomiske midler til opstart og drift:

Læs mere om LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

For tildeling af støtte
Ansøgning om støtte til kommuner sker ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kontakt chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. +45 3027 7747. 

Stor interesse for konferencen ’Pårørende i fremtiden’

Stor interesse for konferencen ’Pårørende i fremtiden’

12. januar 2021 afholdt Komiteen for Sundhedsoplysning konferencen Pårørende i Fremtiden med 663 tilmeldte deltagere. Konferencen foregik virtuelt og henvendte sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende. Der var i alt 663 tilmeldte.

Blandt gæsterne var blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Dagens vært var journalist Anja Bo.

Programmet omfattede oplæg, modererede samtaler samt dialog med deltagerne i form af spørgsmål og afstemninger og bestod af tre temaer med flere spor.

  • Perspektiver på pårørende som en gruppe i samfundet
  • Mestring som tilgang til at styrke medgang i modgang
  • Regionale og kommunale perspektiver på mulighederne for at støtte pårørende til et bedre hverdagsliv

Konferencens oplæg kan ses enkeltvis HER. Hele konferencen kan ses samme sted, hvor man også kan downloade følgende:

  • Oplægsholdernes slides
  • Evaluering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, Vive, 2021
  • Casesamling: Vidensdeling om indsatser til pårørende

For spørgsmål vedrørende konferencen og ‘LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ kontaktes chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tel. +45 3027 7727.

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Program for konferencen ‘Pårørende i fremtiden’ er klar

Mød blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling på Komiteens konference Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang? Det sker tirsdag 12. januar 2021 fra 12:30-15:30.

Programmet har fokus på, hvad vi ved om pårørendes vilkår og udfordringer, og hvordan de bedst styrkes, så de undgår selv at blive syge. Konferencen modereres af journalist  Anja Bo. Den foregår virtuelt.

Deltagelse er gratis og kræver tilmelding HER

Se det fulde program samme sted.

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

19,561 mio. skal styrke sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser, der skal understøtte, at sårbare unge og voksne kan blive en del af arbejdsmarkedet. Bevillingen gives på baggrund af, at mange kommuner og uddannelsesinstitutioner efterspørger indsatser til de nævnte målgrupper.

Godt igennem uddannelse – en mestringsindsats for elever på ungdomsuddannelser
Den ene indsats er målrettet unge der går på en ungdomsuddannelse, som på grund af mistrivsel, stress, angst og depression er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Målet er at flere sårbare unge gennemfører deres uddannelse og – på sigt – kommer i job.

Indsatsen består af et syv ugers forløb, som skal styrke livsfærdigheder og tro på egne evner (self-efficacy). Desuden trænes de unge i at håndtere hverdagens udfordringer i uddannelsessammenhænge. Indsatsen understøttes af onlineforløb for nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne og forældre/pårørende. Indsatsen forankres i 2021-2024 på 31 uddannelsesinstitutioner, hvor mindst 600 elever vil få tilbudt indsatsen.

Tag styring over din hverdag – en mestringsindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Den anden indsats er et online-forløb målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor bl.a. psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse. Indsatsen skal medvirke til, at flere borgere med komplekse problemstillinger øger deres mestringsevne, så de kan rykke tættere på arbejdsmarkedet og i ordinær beskæftigelse.

Som en del af projektet udvikles og implementeres en ramme for den understøttende funktion, som kommunale medarbejdere i landets jobcenter skal varetage i forbindelse med borgerens forløb. Indsatsen forankres i projektperioden i 35 kommunale jobcentre. Mindst 400 borgere vil få tilbudt forløbet.

Indsatsen gennemføres i 2021-2024 og udvikles i samarbejde med 10 kommunale jobcentre.

For yderligere info om indsatserne kontaktes Enhedschef Lea Hegaard, la@sundkom.dk / 2266 2671.

Se også Den A.P. Møllerske Støttefonds nyhed

LÆR AT TACKLE som fjernundervisning

LÆR AT TACKLE som fjernundervisning

Da Corona-pandemien tegner til at blive af længere varighed end først antaget, har vi igangsat udvikling af særlige instruktørmanualer til fjernundervisning af LÆR AT TACKLE-kursister. Manualerne vil kunne tages i brug i tilfælde af, at det er nødvendigt at aflyse fysiske kurser på grund af risiko for smittespredning.

Fra og med januar 2021 kan alle landets LÆR AT TACKLE-instruktører deltage i Komiteens træningswebinarer, hvor man oplæres i at undervise via skærm. Webinarerne gennemføres løbende.

Fra 2021 kan kommende instruktører ligeledes gennemføre instruktøruddannelserne online. Samtidig arbejder vi på fremover at kunne tilbyde fjernvejledning af instruktører, der er under uddannelse eller klar til revurdering.